Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2018

Gösterim: 4489

Kısmi Zamanlı Öğrenci Programı

Üniversitemizde Güz ve Bahar dönemlerinde Akademik Birimlerde, yıl boyunca da Rektörlük Birimleri/ Fakülte ve MYO' lar da öğrenciler kısmi zamanlı çalışabilmektedir.

Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenciler için iş ilanları, Aralık, Şubat, Haziran, Eylül aylarında ve ihtiyaç doğduğu zamanlarda, Üniversite web sayfasının Duyurular bölümünde ve birimlerin ilan panolarında duyurulur.

Duyuruda, hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, başvuru için gerekli belgeler, başvuru yeri ve tarihi yer almaktadır.

Kısmi zamanlı çalışacak öğrencilere ödenecek ücret Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler haftada en fazla 15 saat çalışabilirler.

Kısmi zamanlı çalıştırılmasına karar verilen öğrenci ile Rektörlük arasında “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi” imzalanır. Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak genel şartlar:

 1. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:
  1. Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
  2. Disiplin cezası almamış olmak,
  3. Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
  4. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
  5. Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
  6. Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
  7. Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
 2. Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.